Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med Starthub.

Starthub ejes og drives af Billigselskab ApS, Bredgade 36 B, st., 1260 København K, CVR-nr. 37116556.

I forhold til personoplysninger, som Billigselskab ApS registrerer i forbindelse med levering af Starthub til dig, som har etableret et forum hos Starthub, er Billigselskab ApS dataansvarlig, og i forhold til indholdet i Starthub, herunder informationer om de brugere, du giver adgang, er du dataansvarlig og Billigselskab ApS databehandler.

Billigselskab ApS som dataansvarlig
Nedenstående information retter sig mod personer, som har etableret et forum hos Starthub i henhold til Starthubs vilkår.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvor får vi dem fra?
Vi indsamler og anvender følgende oplysninger med henblik på at levere Starthub til dig:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mail og evt. telefonnummer)
 • Oplysninger om din kommunikation med Starthub
 • Oplysninger om dine aktiviteter i Starthub
 • Oplysninger om styresystemet på din pc, mobile enhed og den valgte browser
 • IP-adresse

Vi indsamler ovenstående personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

 • Når du opretter et forum hos Starthub
 • Ved brug af cookies

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Vi bruger ovenstående oplysninger til at varetage driften af Starthub, herunder:

 • Stille Starthub til rådighed for dig og kommunikere med dig
 • Anonymiseret statistik og analyse
 • Produktudvikling og forbedring af Starthub
 • Interne og administrative formål

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?
Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om at stille Starthub til rådighed for dig i henhold til Starthubs vilkår (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • En berettiget og legitim interesse i at behandle oplysninger om brugen af Starthub med henblik på at foretage udvikling og forbedring af Starthub (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi overlader dine personoplysninger til udvalgte databehandlere, herunder hostingleverandører, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares inden for EU/EØS og i henhold til databehandleraftaler.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant, og det vil sige, så længe vi stiller Starthub til rådighed for dig.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder, som du kan gøre brug af ved at henvende dig til os.

Indsigt i dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, vi eventuelt måtte videregive dine personoplysninger til.

Indsigelse mod vores behandling
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med vores brug af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Rettelse eller sletning af dine personoplysninger
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med forbehold for begrænsninger i gældende lovgivning og vores ret til at behandle oplysninger.

Du kan også selv logge ind i Starthub og korrigere dine personoplysninger.

Begrænsning af vores behandling
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring, indtil deres rigtighed kan verificeres, eller indtil det kan konstateres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis Starthub behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette ændrer dog ikke ved lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket før tilbagekaldelsen.

Dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, du har givet os, i et elektronisk maskinlæsbart format (f.eks. via e-mail eller på et USB-stick).

Klage til Datatilsynet
Hvis du mener, at der foregår uretmæssig behandling af dine personoplysninger, beder vi dig om at kontakte os.

Mener du fortsat ikke, at dine personoplysninger bliver behandlet korrekt, kan du klage til Datatilsynet. Se de til enhver tid gældende kontaktoplysninger m.v. på www.datatilsynet.dk

Billigselskab ApS som databehandler
I forbindelse med din brug af Starthub til at opbevare dokumenter indeholdende personoplysninger, er der tale om en databehandlerrelation, idet Starthub hoster de personoplysninger, du eventuelt håndterer i Starthub, herunder om de brugere, du inviterer til at få adgang til dit forum i Starthub.

I denne sammenhæng agerer du som dataansvarlig, og du er selv ansvarlig for at opfylde dine forpligtelser som dataansvarlig, herunder en eventuel oplysningspligt over for de personer, du behandler personoplysninger om.

Følgende databehandleraftale fastlægger rettigheder og forpligtelser for henholdsvis dig som dataansvarlig og Billigselskab ApS som databehandler.

Omfang og formål
Starthub behandler alene personoplysninger til formål, som er nødvendige for at levere Starthub som ydelse, herunder at du kan bruge Starthub til opbevaring af dokumenter indeholdende personoplysninger.

Behandlingsaktiviteter
Vores behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af Starthub omfatter indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, sletning, ajourføring og videregivelse.

Kategorier af personoplysninger
Indholdet i dokumenter, som uploades i Starthub, er bestemt af dig eller de personer, du har givet adgang til dit forum. Dokumenterne indeholder dermed tekst, som ikke er bestemt af Starthub, og som kan indeholde både almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger i et ikke nærmere afgrænset omfang. Starthub opfordrer dog til ikke at bruge Starthub til opbevaring af følsomme personoplysninger eller CPR-numre.

Kategorier af registrerede personer
De kategorier af registrerede personer, som Starthub behandler personoplysninger om, er bestemt af dig og de personer, du har givet adgang til dit forum. De registrerede personer omfatter dermed sådanne øvrige brugere af Starthub og personer, som måtte blive nævnt i indholdet af dokumenter.

Instruktion til Billigselskab ApS som databehandler
Vi behandler alene de nævnte personoplysninger på baggrund af instruks fra dig, medmindre behandlingen påkræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, i hvilket tilfælde vi underretter dig om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

Såfremt vi anser en konkret instruks for at være i strid med gældende persondatalovgivning, giver vi dig besked herom.

Relevant persondatalovgivning
Vi er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Billigselskab ApS træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Fastsættelsen af de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger sker under hensyntagen til:

 1. det aktuelle tekniske niveau,
 2. omkostninger ved implementeringen, samt
 3. behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Billigselskab ApS sikrer, at de medarbejdere, der er involveret i at behandle personoplysninger i forbindelse med Starthub, har forpligtet sig til fortrolighed.

Behandlingssikkerhed, sikkerhedsbrud, mv.
Billigselskab ApS bistår med overholdelse af forpligtelserne i Persondataforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren.

Vi stiller tilgængelige oplysninger til rådighed for at påvise overholdelse af disse vilkår samt giver adgang til revisioner i overensstemmelse med lovgivningen og Starthub’ retningslinjer herfor.

Vi bistår med overholdelse af forpligtelserne i Persondataforordningens kapitel III om udøvelse af de registreredes rettigheder i Persondataforordningens kapitel III.

Overførsel af personoplysninger:
Billigselskab ApS benytter leverandører til at drive Starthub, og overlader derfor personoplysninger til sådanne underdatabehandlere:

 • Heroku
 • Intercom
 • Stripe
 • Amazon

Vi underretter dig, såfremt vi planlægger at foretage ændringer i brug af ovenstående leverandører. Ved fortsat brug af Starthub efter sådan underretning vil du acceptere en sådan ændring.

Starthub behandler udelukkende personoplysninger inden for EU/EØS.

Starthub sikrer inden overførsel af personoplysninger til en leverandør/underdatabehandler, at der indgås en skriftlig databehandleraftale, der lever op til databeskyttelsesforordningens krav. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, er Billigselskab ApS ansvarlig over dig for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

Erstatningsansvar
Forholdet reguleres af dansk rets almindelige erstatningsregler, idet Billigselskab ApS dog ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

Afmelding
Du kan til enhver tid afmelde dit forum hos Starthub, hvorefter indholdet slettes i henhold til Starthubs vilkår.

Parterne vil dog være forpligtet af disse vilkår så længe du opbevarer personoplysninger hos Starthub.

© Starthub ApS | Njalsgade 76, 2300 København S | Betingelser | Privatlivspolitik | Cookiepolitik